Huurdersfiche

Als kandidaat-huurder heeft u de mogelijkheid onderstaande fiche vrijblijvend in te vullen.

Het is niet noodzakelijk om de bewijsdocumenten onmiddelijk te bezorgen.

 

Dit document kwam tot stand door een samenwerking tussen het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit document is een inlichtingenfiche voor kandidaat-huurders en kan in geen enkel geval worden beschouwd als een huurovereenkomst. Bovendien verbindt dit document de verhuurder niet tot enige verplichting ten aanzien van de kandidaat-huurders. Deze gegevens worden volledig op vrijblijvende basis verstrekt door de kandidaat-huurders en het vastgoedkantoor verbindt zich er toe om deze gegevens vertrouwelijk en uitsluitend voor intern gebruik aan te wenden. Bovendien zullen deze documenten bij de ondertekening van de huurovereenkomst worden vernietigd indien u niet als kandidaat-huurder wordt geselecteerd.

Vrijblijvende informatiefiche kandidaat-huurder

Woning / Appartement
Vanaf wanneer zou u willen huren?

Kandidaat A

Kandidaat B

Naam
Voornaam
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Telefoonnummer
E-mail adres
Leeftijd
Burgerlijke staat

Samenstelling van het gezin

Aantal volwassenen
Aantal kinderen en leeftijden
Aantal huisdieren en soorten

Financiële informatie

Als uw inkomen eerder beperkt is in verhouding met de huurprijs, kan u uw kandidatuur versterken door referenties op te vragen bij de huidige huisbaas of door een borgsteller op te geven.
Totaal maandelijks netto inkomen
Bedrag van de huidige huur
Reden van verhuis
Extra motivatie
Toe te voegen documenten
  • Bewijs van solvabiliteit (loonfiche / aanslagbiljet / bewijs van vervangingsinkomen / solvabiliteitsattest bank, ...)
  • Bewijs van betaling laatste 3 maanden huur

U kan ons deze documenten bezorgen per email: info@comprimmo.be
per fax: 056 / 299 788
per post: Waregemseweg 113 - 9790 Wortegem-Petegem